bootstrap templates

ÕPPETÖÖ KORRALDUS
ja KVALITEEDI TAGAMINE

Õppetöö korralduse eeskiri

 1. Koolitusele registreerumine
  Koolitusele registreerumine algab koolituse aja avalikustamisega AN Fotokooli lehel. Koolitusele registreerumine lõpeb kohtade täitumisel või nädal enne koolituse algust.

  Koolitusele saab registreeruda AN Fotokooli lehel oleva vormi täitmisega või e-maili teel (kool@anfotokool.ee). Lehel registreerumisel saadab server koheselt automaatse teate. Nii lehel kui e-maili teel registreerujale saadab koolituse korraldaja 7 päeva jooksul kinnituse registreerumise kohta või esitab vajadusel täiendavaid küsimusi.
  Koolitusele registreerunu hoolitseb selle eest, et ta annab registreerumisel enda toimiva e-maili aadressi ja jälgib sellele aadressile saabuvaid teateid.

  Koolitusele registreerumisest saab loobuda, kui sellest teatatakse e-maili teel (kool@anfotokool.ee) hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust.

  Koolituse korraldajal on õigus koolitus ära jätta, kui 7 päeva enne selle algust on registreerunud vähem kui 4 osaleda soovijat. Sellisel juhul informeerib korraldaja registreerunuid oma otsusest e-maili teel.
 2. Koolitusele vastuvõtu tingimused
  Koolitustele võetakse täiskasvanud või gümnaasiumi astme õpilasi.
  Koolitusele pääsemiseks tuleb registreeruda. Vastuvõtu katseid koolitustele ei ole. 
 3. Koolitusel osalemine
  Koolitusest osavõtt eeldab kõigist auditoorsetest tundidest aktiivset osavõttu. Oluline on auditooriumis kaasa töötamine ja märkmete tegemise, kuna eesti keeles ei ole piisavaid õpikuid iseseisvaks õppimiseks selles mahus, mida õpetaja auditooriumis annab.

  Koolituse mõjuval põhjusel katkestamisel saab õppija võimaluse jätkata õpingut aasta jooksul järgmise sama õppekava grupiga. Üksikute vahelejäänud tundide puhul on võimalik kokku leppida õpetajaga individuaaltund või konsultatsioon. Individuaaltunnid ja konsultatsioonid on tasulised (vastavalt hinnakirjale).
  Koolituse katkestaja ei saa tunnistust. Kui ta on osalenud vähemalt 50% auditoorsetes tundides ja esitanud vähemalt 25% ulatuses iseseisvad tööd, on tal õigus saada tõend koolitusel osalemise kohta.
 4. Õppijate väljaarvamine koolituselt
  Õppija, kes ei ei ilmu auditoorsetesse tundidesse ja ei teata koolituse korraldajale oma puudumise põhjustest, võidakse koolituselt välja arvata, kui ta on puudunud juba üle 50% koolituse õppekavajärgsetest auditoorsetest tundidest.
 5. Õppimine ja õppevahendid
  Õppetöö auditoorsed tunnid toimuvad Tallinnas, aadressil Kopli 25a, 3. korrusel, ruumis 303. Kui õppetöö toimub mujal, on toimumiskoha aadress antud registreerimisinfos.
  Välitundide toimumiskoht teatatakse hiljemalt nädal enne tundi. Üldjuhul toimuvad välitunnid Tallinna linnas või selle lähiümbruses, kohas kuhu on võimalik tulla ka ühiskondliku transpordiga.
  Liikumispuudega õppijatel on Kopli 25a ruumi raskendatud juurdepääs. Seepärast palume puudega inimesel kindlasti eelnevalt koolituse korraldajaga võimalused läbi arutada.

  Koolitustest osavõtuks leiab õppija ise vajalikud õppevahendid. Fotokoolitusel on selleks kaamera ja tema lisad, fototöötluse kursusel on selleks arvuti ja tarkvara. Info fototehnika ja tarkvara kohta on märgitud õppekavas. Kahtluse korral palun kindlasti üle küsida oma kaamera mudeli, arvuti võimsuse ja tarkvara versiooni sobivus antud koolitusele. Kindlasti veenduge ka oma tehnika korrasolekus ja tarkvara litsentsi kehtivuses.
  AN Fotokool annab igas tunnis töövihiku. Muid õppevahendeid Fotokool õppijale ei anna.
 6. Koolituse eest tasumine
  Koolituse eest tasumine (õppetasu) toimub saadud arve alusel, mis üldjuhul väljastatakse peale esimest auditoorset tundi. Arved saadetakse elektroonilises vormis, PDF vormingus, e-maili teel. Võimalik on saada ka paberil arve.
  Õppetasu osas ei pea tegema ettemaksu enne koolituse algust. Mõnel erandlikul juhul, kui ettemaks on vajalik, on selle kohta infomatsioon registreerimislehel.
  Õppetasust kedagi ei vabastata.
  Rohkem kui 1 kuu jooksul toimuva koolituse puhul võimaldab AN Fotokool eraisikutel tasuda õppetasu osadena. Selleks tuleb esitada oma soov hiljemalt esimeses auditoorses tunnis ja leppida kokku osamaksete tähtajad.
  Meie koolitustel osalenutel on võimulus näidata tasutud õppetasu tuludeklaratsioonis koolituskuluna, millest maksjale tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (Tulumaksuseadus § 26).

 7. Õppetasu tagastamine
  Koolituse katkestamisel õppetasu ei tagastata.
  Koolituse katkestamisel on võimalus jätkata õppimist ilma lisatasuta aasta jooksul mõne järgmise sama õppekava grupiga.
  Kui koolituse õppetasu osas on tehtud ettemaks ja koolitusest loobumisest teatatakse enne koolituse algust e-maili teel, siis õppemaks tagastatakse. 

Kvaliteedi tagamise kord

 1. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord 
  Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
  Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide fotograafia alasest tasemest, vajadustest ja eeldatavatest oskustest. Iga koolitus peab aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi (saavutada kõrgemat oskuse taset, jne.).
  Iga koolituse kirjelduse juures on viide kehtivale õppekavale. Õppekavad on avalikustatud kooli kodulehel.
 2. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
  Fotokooli kõikidel õpetajatel on erialane ettevalmistus, nad omavad töökogemust õpetataval erialal ja on Eestis tuntud fotograafid või kunstnikud.
  Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele ettepanekuid. Klientide tagasiside on aluseks koostöölepingu pikendamiseks või katkestamiseks.
 3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
  Kõigi avalike koolituste info on AN Fotokooli kodulehel ja Facebook´is vähemalt 3 nädalat enne koolituse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel või e-posti teel.
  Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust AN Fotokooli juhataja poolt. Koolitusgrupid komplekteeritakse väikesed, kuni 12 inimest, et toetada individuaalset lähenemist igale õppijale. Koolitusele tulla soovijatel on võimalus konsultatsiooniks, et olla kindel koolituse taseme sobivuses tema ootustele ja tehniliste vahendite (kaamera, arvuti, tarkvara) sobivuses koolituse nõuetega.
  Kõik koolitusele registreerunud saavad nädal enne koolituse algust e-maili teel koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja õppematerjalide kohta. Ootamatutest korralduslikest muutustest teatakse esimesel võimalusel e-maili või telefoni teel.
  Koolituse osalejate suhtlus, auditoorsete tundide vahelisel ajal, õpetaja ja kaasõppijatega toimub kinnises internetikeskkonnas.
  Fotokooli õppeklass asub Tallinnas, Kopli 25a. Klassiruumis on iga õppijate jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klass on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga. Arvuti kasutamist eeldavas tunnis on iga õppekoha juures elektritoite võimalus.
  Igaks tunniks on ette valmistatud töövihik paberkandjal. Töövihik on õpilasele tasuta.
  Fotokooli klassis on õppijatel võimalus teha omale teed või kohvi.
 4. Tagasiside kogumise kord
  AN Fotokool küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt. Samuti on oodatud suuline tagasiside. Fotokooli Facebook'i lehel on võimalus anda avalik hinnang koolituse kogemuse kohta.
  AN Fotokool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse, tõendi ja tulumaksu tagastuse aluseks oleva aruande jaoks.