portfolio web templates

Fotograafia põhitõed
ja kaamera käsitlemine

Õppekava

 1. Õppekava nimetus: 
  Fotograafia põhitõed ja kaamera käsitlemine
 2. Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine.
  Õppekava lähtub fotograafi 4. taseme kutsestandardi fotografeerimise kompetentsi (B.2.3) tegevusnäitajatest. Kutsestandardi kirjelduse leiad siit ..
  Antud koolitus ei anna kutset. Koolitus toetab kutse omandamiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamist. 
 3. Koolituse eesmärk: koolituse tulemusena oskab õppija pildistada tööga seotud või isiklikus elus ettetulevaid objekte ja sündmusi. Koolitus annab fotograafilise eneseväljenduse oskuse. Koolitus annab baasteadmised ka neile, kes soovivad fotograafiaga seotud eriala kõrgkoolis õppima asuda.
  Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija …
  - seadistab ja kasutab digitaalset fotokaamerat
  - hindab pildistatava valgustatust, valguse intensiivsust ja kontrasti
  - valib võttereziimi ja -parameetrid õige särituse saamiseks
  - kasutab fokuseerimisviise terava kujutise saamiseks
  - loob pildikaadri perspektiivi ja kompositsiooni.
 4. Koolituse sihtgrupp on alles alustavad või väheste oskustega fotohuvilised.
  Õppe alustamise nõuded eelteadmiste osas ei ole. 
  Koolitus sobib täiskasvanutele ja gümnaasiumi astme õpilastele.
 5. Koolituse kogumaht on 112 akadeemilist tundi, millest 32 tundi on auditoorset tööd ja 80 tundi iseseisvat tööd. Auditoorne töö on jaotatud kaheksale koolipäevale, igal korral 4 akadeemilist tundi. Auditoorsed tunnid hõlmavad nii teoreetilist õpet kui ka praktilisi harjutusi.
  Õppekeskkond auditoorseks tööks on loenguruum. Iseseisvate ülesannete jaoks valib õppija pildistamiskoha ise, ruumis või väljas.
  Õppijate arv ühes grupis on max 12 inimest.
  Õppevahenditeks on kaamera, arvuti ja töövihik. Kaamera ja arvuti (piltide vaatamiseks) kasutamise võimalus peab õppijal endal olema. Töövihik, antakse igas tunnis ja selle eest täiendavalt tasu ei lisandu.
 6. Õppeprotsess: Auditoorsed tunnid toimuvad 1-2 korda nädalas, kokku kaheksal päeval. Iseseisev töö tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal ja esitada järgmise tunni aruteluks.
  Õppe sisu: Teemad, mida auditoorsetes tundides käsitleme, on järgmised:
  - säritus ja pildi heledus,
  - pildistamisrežiimid ja nende erinevused,
  - säriautomaatika ja korrektuur,
  - säriaeg, liikumine ja pildi teravus,
  - ava mõiste ja tema praktiline kasutus,
  - kaamera sensori tundlikkus (ISO),
  - teravustamine, automaatne ja käsitsi,
  - terava ala ulatus, udusus esiplaanil ja taustas,
  - fookuskaugus, ruum, perspektiiv ja moonutused,
  - objektiivide valik ja põhiomadused,
  - kaamera välgu kasutamine,
  - välgu ja üldvalguse tasakaal,
  - valguse suund, iseloom, valgustatud ala ja vari,
  - maastiku, ruumi ja objekti pildistamine.
  Auditoorsetes tundides liigume teemalt teemale. Iga uue teema juures toetume seni õpitule. Nii näeme kuidas pilt sünnib, millised erinevad faktorid teda mõjutavad ja kuidas nad kõik omavahel seotud on.
  Õppemeetodid:
  auditoorne õpe, milles on loeng, praktilised harjutused, kaamera käsitlemine, arutlus, piltide analüüs;
  - õppekäik on praktiline pildistamine koos pildistatamistingimuste analüüsiga;
  - iseseisev töö seisneb pildistamises etteantud ülesande järgi, erinevates valgustes ja iseseisvas piltide analüüsis arvutis. Iseseisva töö tulemused esitatakse järgmises auditoorses tunnis.
 7. Õpingute lõpetamise nõuded …
  - osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides,
  - isesesvate tööde sooritamine,
  - kirjalike testide ja suuliste küsitluste läbimine teemade kaupa,
  - lõputöö esitamine ja kaitsmine.
  Testid, küsitlused ja iseseisvad tööd peavad olema sooritatud positiivsele tulemusele, kõigis teemades.
  Hindamismeetodid
  - kirjaliku testi ja suulise küsitlemise puhul - õppija on omandanud mõisted ja oskab neid seostada,
  - iseseisvate tööde analüüsi puhul - pildid näitavad, et õppija kasutab õpitut kaamera käsitsemisel ja pildi loomisel,
  - lõputöö puhul - õppija oskab luua tehniliselt hea pildiseeria etteantud teemal.
 8. Koolituse läbimisel väljastatakse õppijale ..
  - tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded, iseseisvad pildistamistööd ja lõputöö, on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud
  - tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst, osales vähemalt 50% auditoorsetes tundides ja esitas vähemalt 25% iseseisvatest töödest. Tõendil on märgitud millises osas õppija õppekava täitis.
  Kõik tunnistused ja tõendid on nummerdatud ja nende üle peetakse arvet.
 9. Koolitusese läbiviija on fotograafia erialal pikaajalise kogemusega praktik, tuntud ja tunnistatud oma erialal. Läbiviijal on pedagoogilise töö kogemus. 
  Koolituse viib läbi fotograaf Andrus Noorhani.
  Andrus on 20 aastase profesionaalse töökogemusega fotograaf, teostanud nii ärikliendi kui eraisikute erinevaid tellimustöid väga erinevates olukordades. Andrus on olnud aastatel 2005-2012 Overall Eesti AS fototehnika konsultant. Andrus on olnud koolitaja ja konsultant fotograafia valdkonnas alates 2006. aastast. Veel infot tema kohta ..

Õppekava
Fotograafia põhitõed ja üldine pildistamisoskus
on kasutusel alates aastast 2014.
Õppekava uuendatakse igal aastal.
Õppekava uuendati viimati detsembris 2020.