css templates

Stuudiofoto põhitõed
ja portree pildistamine

Õppekava

 1. Õppekava nimetus: 
  Stuudiofotograafia põhitõed
 2. Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine.
  Õppekava lähtub fotograafi 4. taseme kutsestandardi fotografeerimise kompetentsi (B.2.3) tegevusnäitajatest. Kutsestandardi kirjelduse leiad siit ..
  Antud koolitus ei anna kutset. Koolitus toetab kutse omandamiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamist. 
 3. Koolituse eesmärk: koolituse tulemusena oskab fotograaf pildistada stuudios portreefotot. Koolitus annab fototehnilise oskuse kasutada stuudiotehnikat. Koolitus annab baasteadmised ka neile, kes soovivad luua reklaamfotosid oma toodetest.
  Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija …
  - seadistab ja kasutab fotostuudios digitaalset fotokaamerat
  - 
seadistab ja kasutab stuudiovälke portree pildistamiseks

  - mõõdab valguse tugevust ja seadistab võtteparameetrid õige särituse saamiseks
  - 
loob ühe või mitme stuudiovälguga sobiva valgusskeemi inimese või toote pildistamiseks.
 4. Koolituse sihtgrupp on alles alustavad või väheste oskustega stuudiofotohuvilised.
  Õppe alustamise nõudeid stuudiofoto alaste eelteadmiste osas ei ole. 
  Koolitus sobib täiskasvanutele ja gümnaasiumi astme õpilastele.
 5. Koolituse kogumaht on 62 akadeemilist tundi, sellest 32 tundi on auditoorset tööd, millest 20 tundi on teoreetiline osa, 12 tundi praktiline pildistamine õppestuudios. Lisandub veel 30 tundi iseseisvat tööd. Teoreetiline osa on jaotatud viiele koolipäevale, igal korral 4 akadeemilist tundi. Auditoorsed tunnid hõlmavad nii teoreetilist õpet, näiteid kui ka praktilist pildistamist. Praktiline pildistamine on jaotatud neljale nädalale. Iseseisev töö on pildistamiskavade ettevalmistamine ja pildistatud materjali analüüs.
  Õppekeskkond auditoorseks tööks ja praktiliseks pildistamiseks on õppestuudio.
  Õppijate arv ühes grupis on max 12 inimest.
  Õppevahenditeks on kaamera, arvuti ja stuudiotehnika. Kaamera ja arvuti (piltide vaatamiseks) kasutamise võimalus peab õppijal endal olema. Stuudiotehnika praktilise pildistamise jaoks on õppestuudios kohapeal olemas. Õppestuudio on 60 ruutmeetrit ja õpilastel on kasutada 4 stuudiovälku koos vajalike lisadega.
 6. Õppeprotsess: 
  Auditoorsed tunnid toimuvad 1 korda nädalas, kokku viiel päeval. Neis tundides liigume teemalt teemale. Iga uue teema juures toetume seni õpitule. Nii näeme kuidas fotograaf ehitab üles pildi valguslahenduse, millised erinevad faktorid teda piiravad ja kuidas eri vahendeid omavahel kombineerida.
  Praktilise pildistamise jaoks koostatakse õppestuudio kasutamise ajagraafik, kus iga õppija saab oma individuaalse aja. Pildistamisel õppestuudios õpetaja juhendab ja toetab vajadusel. Pildistatava modelli leiab õppija ise.
  Iseseisva töö käigus valmistab õppija ette sisulise ja tehnilise plaani praktiliseks pildistamiseks ning analüüsib stuudiopildistamise tulemust.
  Praktilise pildistamise käigus valminud fotoseeriaid analüüsitakse järgmises auditoorses tunnis.
  Õppe sisu: Teemad, mida auditoorsetes tundides käsitleme, on järgmised:
  - stuudiotehnika ülevaade;
  
- objektiivide valik stuudios pildistamiseks;

  - valguse mõõtmine, arvutused ja säri stuudio välklambiga pildistamisel;
  
- välklambi valguse hajumine, valguse tugevus eri kaugustel;

  - valguse iseloom ja selle muutmine erinevate vahenditega;

  - valguse suund, varju teke, varju kontuur ja sujuvad üleminekud;
  
- valguse kontrast, Low- ja high-key valguslehendused;
  
- varju täitmine peegeldi või välguga;
  
- valguse värvimine ja kujundid valgusvihus;

  - mitme välgu koostöö, mitme välguga valgusskeemid;
  
- töö modelliga ja pildistamissessiooni korralduslik pool.
  Koolitusel ei käsitleta fototöötluse teemasid.
 7. Õppemeetodid:
  - auditoorne õpe, milles on loeng, praktilised näited, töökäigu kirjeldus ja piltide analüüs;
- praktilisel pildistamisel õppija kasutab iseseisvalt fotostuudio tehnilisi vahendeid valguslahenduse loomiseks ja pildistamiseks. Õpetaja jälgib õppija tegevust, suunates vajadusel tema tegevust ja aitates leida parimaid lahendusi tehnika kasutamisel.
  - iseseisev töö seisneb praktilise pildistamise ettevalmistamises, pildi idee ja valguslahenduse kavandi loomises ning pildistamistulemuste analüüsis. Kavandid esitab õppija praktilisse tundi tulles, pildistatud seeria esitatakse järgmises auditoorses tunnis.
 8. Õpingute lõpetamise nõuded …
  - osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides;

  - isesesvate tööde sooritamine;

  - kirjalike testide ja suuliste küsitluste läbimine teemade kaupa;
  
- lõputöö esitamine ja kaitsmine.

  Testid, küsitlused ja iseseisvad tööd peavad olema sooritatud positiivsele tulemusele, kõigis teemades.
  Hindamismeetodid
  - kirjaliku testi ja suulise küsitlemise puhul - õppija on omandanud mõisted ja töövõtted, oskab neid kirjeldada teostada;

  - iseseisvate tööde analüüsi puhul - pildid näitavad, et õppija kasutab õpitut valguslahenduse ja pildi loomisel;

  - lõputöö puhul - õppija oskab luua tehniliselt hea pildiseeria etteantud teemal.
 9. Koolituse läbimisel väljastatakse õppijale ..
  - tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded, iseseisvad pildistamistööd ja lõputöö, on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud
  - tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst, osales vähemalt 50% auditoorsetes tundides ja esitas vähemalt 25% iseseisvatest töödest. Tõendil on märgitud millises osas õppija õppekava täitis.
  Kõik tunnistused ja tõendid on nummerdatud ja nende üle peetakse arvet.
 10. Koolitusese läbiviija on fotograafia erialal pikaajalise kogemusega praktik, tuntud ja tunnistatud oma erialal. Läbiviijal on pedagoogilise töö kogemus. 
  Koolituse viib läbi fotograaf Andrus Noorhani.
  Andrus on 20 aastase profesionaalse töö kogemusega fotograaf, teostanud nii ärikliendi kui eraisikute erinevaid tellimustöid väga erinevates olukordades. Andrus on olnud aastatel 2005-2012 Overall Eesti AS fototehnika konsultant. Andrus on olnud koolitaja ja konsultant fotograafia valdkonnas alates 2006. aastast. Veel infot tema kohta ..

Õppekava
Stuudiofotograafia põhitõed
on kasutusel alates aastast 2022.
Õppekava uuendatakse igal aastal.
Õppekava uuendati viimati detsembris 2023.